การใช้บริการ | ปันปั่น

service

คุณสมบัติผู้ใช้

• คุณสมบัติของผู้ใช้บริการให้มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครใช้บริการ

• ผู้ใช้บริการต้องสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะปันปั่นด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และได้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้าตามที่โครงการกำหนด

twoLogo

แนะนำปันปั่น

ปันปั่น คือ โครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการ “ให้ยืม” หรือ “ให้เช่า” รถจักรยาน แก่ชาวกรุงเทพฯ ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ขี่ในระยะสั้นๆ สำหรับการเดินทางจากจุดหมายต้นทางไปสู่ปลายทาง โดยไม่จำเป็นต้องมีรถจักรยานของตัวเอง โครงการจักรยานสาธารณะ ปันปั่น จะช่วยเติมเต็มช่องว่างในการเดินทาง ด้วยรถขนส่งมวลชนขนาดใหญ่อย่างรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้ามหานคร โดยจะมีสถานีจอดรถจักรยานอยู่ใกล้ ๆ เพื่อปั่นต่อไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นอาคารสำนักงานสำคัญ ๆ หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ซึ่งก็จะมีสถานีจอดรถ จักรยานอยู่ใกล้ ๆด้วยเช่นกัน

P9230829

แนวคิดสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการจักรยานสาธารณะก็คือ “การแบ่งปัน” ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อโครงการ “ปันปั่น” ที่ส่งเสริมให้ชาวกรุงเทพฯ ได้ใช้รถจักรยานสาธารณะร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจักรยานและ สถานีจอดรถจักรยานมีจำนวนจำกัด ผู้ใช้บริการจึงควรจะใช้งานในเวลาสั้น ๆ แล้วคืนรถจักรยานเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ได้มีโอกาสใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการที่โครงการ “ปันปั่น” ไม่คิดค่า บริการในช่วง 15 นาทีแรก ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลา “ให้ยืม” ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อัตราค่าใช้บริการ

15 นาทีแรกไม่คิดค่าบริการ


หลังจาก 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมงคิดค่าบริการ 10 บาท


1 - 3 ชั่วโมงคิดค่าบริการ 20 บาท


3 - 5 ชั่วโมงคิดค่าบริการ 40 บาท


5 - 6 ชั่วโมงคิดค่าบริการ 60 บาท


6 - 8 ชั่วโมงคิดค่าบริการ 80 บาท


ชั่วโมงที่ 8 เป็นต้นไปคิดค่าบริการ 100 บาท

การเตรียมความพร้อมก่อนปั่นจักรยาน

 • Safety1

  สำรวจเครื่องแต่งกายคุณว่าพร้อมกับการขี่จักรยานมากน้อยแค่ไหน เช่น อาจไม่เหมาะกับการใส่กระโปรงสั้น,รองเท้าส้นสูง รวมถึงการมีสัมภาระมากจนเกินไป

 • Safety2

  สำรวจจักรยานก่อนทำการเช่าว่ามีสภาพสมบูรณ์หรือไม่ แฮนด์จักรยานแข็งแรง ยางไม่แบน เบรคใช้การได้ดี รวมถึงกระดิ่ง และต้องไม่ลืมปรับเบาะนั่งให้ความสูงเหมาะสมกับสรีระของคุณ

โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นได้ทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากการใช้รถจักรยานของโครงการฯ ให้กับสมาชิกโครงการฯ โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อตกลงความคุ้มครอง

 • 1.    การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คนละ 50,000 บาท
 • 2.    การรักษาพยาบาลต่ออบัติเหตุแต่ละครั้ง คนละ 5,000 บาท
hotline

การใช้สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

วิธีที่ 1 ใช้บัตรสมาชิกประกันสุขภาพ (บัตรจักรยานปันปั่น)

ติดต่อ Hot Line 02-6601221

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย

แสดงบัตรสมาชิกประกันสุขภาพ และ บัตรประชาชน

ได้รับคุ้มครองตามผลประโยชน์

วิธีที่ 2 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือข่าย

สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน

นำหลักฐานมาเรียกร้องค่าชดเชยคืนตามสิทธิความคุ้มครองที่ได้รับ

หลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าชดเชย

 • 1.    ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุคำวินิจฉัยโรคและใบรายงานการรักษา (Attending Physician’s Report) และใบสรุปหน้างบ
 • 2.    ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • 3.    สำเนาบัตรสมาชิกหน้า-หลัง
 • 4.    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต

 • 1.    สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผูเสียชีวิต และของทายาทตามกฎหมาย
 • 2.    สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • 3.    เอกสารยืนยันผู้รับผลประโยชน์/ทายาทตามกฎหมาย

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย

โรงพยาบาลกรุงเทพ
0-2310-3000, 0-2318-0066
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
0-2233-6981-9
โรงพยาบาลกรุงธน1
0-2438-0040-5
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท1
0-2769-2000
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท2
0-2399-4260, 0-2399-4259-63
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
0-2455-4500
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
0-2910-1600-49
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล3
0-2729-3000
โรงพยาบาลคลองตัน
0-2319-2101-5
โรงพยาบาลคามิลเลียน
0-2185-1444
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
0-2884-7000, 0-2434-0117,
02-434-1111
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
0-2675-5000
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
0-2552-8777
โรงพยาบาลเดชา
0-2246-1685-93
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
0-2348-7000
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
0-2361-2727, 0-2361-2828
โรงพยาบาลธนบุรี1
0-2412-0020
โรงพยาบาลธนบุรี2
0-2448-3845-58
โรงพยาบาลนครธน
0-2416-5454,0-2450-9999
โรงพยาบาลนวมินทร์
0-2918-5080
โรงพยาบาลนวมินทร์9
0-2518-1818
โรงพยาบาลบางนา1
0-2746-8630-9
โรงพยาบาลบางปะกอก1
0-2872-1111
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
0-2894-4111
โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล
0-2877-1111
โรงพยาบาลบางโพ
0-2587-0144, 0-2587-0136-55
โรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาพร้อมมิตร
0-2259-0376
โโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
0-2667-1000
โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์
0-2523-3359-71
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
0-2686-2700
โรงพยาบาลปิยะเวท
0-2625-6500
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน
0-2279-7000
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย4
0-2514-2157-9,0-2514-4140-9
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์
0-2944-8015-20, 0-2944-7111
โรงพยาบาลพญาไท1
0-2642-7373, 0-2245-2620-1,02640-1111
โรงพยาบาลพญาไท2
0-2617-2444, 0-2617-2424
โรงพยาบาลพญาไท3
0-2467-1111
โรงพยาบาลพระราม2
0-2451-4920-30
โรงพยาบาลพระรามเก้า
0-2248-8020
โรงพยาบาลเพชรเวช
0-2718-1515,0-2318-0080
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
0-2455-5599
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
0-2314-0726-9
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
0-2574-5000-9
โรงพยาบาลมิชชั่น
0-2282-1100
โรงพยาบาลเมโย
0-2579-1770-4
โรงพยาบาลยันฮี
0-2879-0300
โรงพยาบาลรามคำแหง
0-2374-0200-16, 0-2732-0478-87
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
0-2427-0175-9,0-2872-1001-5
โรงพยาบาลลาดพร้าว
0-2932-2929, 0-2530-2556-69
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
0-2265-7777, 0-2618-6200-10
โรงพยาบาลวิภาราม
0-2722-2500
โรงพยาบาลวิภาวดี
0-2561-1258-67, 0-2561-1260-7
โรงพยาบาลเวชธานี
0-2734-0390
โรงพยาบาลศรีวิชัย1
0-2412-0055-60
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
หนองแขม(ศรีวิชัย2)
0-2441-6999

โรงพยาบาลศิครินทร์
0-2366-9900
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
0-2419-7000
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
0-2731-7000-99
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
0-2711-8000
โรงพยาบาลสินแพทย์
0-2948-5380-90
โรงพยาบาลสุขุมวิท
0-2391-0011, 0-2714-1300
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
0-2874-6766-70
โรงพยาบาลสายไหม
0-2991-8999
โรงพยาบาลเสรีรักษ์
0-2918-9888
โรงพยาบาลหัวเฉียว
0-2223-1351

การยืมจักรยาน

 • service-1

  1. เมื่อถึงที่สถานีเลือกรถจักรยานที่ต้องการยืม

 • service-2

  2. เดินไปที่ตู้ควบคุมแล้วกดปุ่มเช่าจักรยาน

 • service-2

  3. กดเลือกหมายเลขจักรยานคันที่ต้องการจะใช้

 • service-3

  4. แตะบัตร Smart card

 • service-4

  5. กดรหัสผ่านและกดยืนยันการใช้บริการ

 • service-5

  6. นำบัตรไปแตะที่แท่นล็อคจักรยาน เพื่อปลดระบบล็อคแล้วนำจักรยานออกมา

การคืนจักรยาน

 • service-6

  นำจักรยานไปจอดเสียบคืนที่แท่นล็อคที่ว่างอยู่ ระบบจะทำการล็อคจักรยานและบันทึกข้อมูลการคืน

การเติมเงิน

 • refill1

  1. เดินไปที่ตู้ควบคุม กดปุ่มเติมเงิน

 • refill2

  2. แตะบัตร

 • refill3

  3. เติมเงินในช่องเติมเงิน (เฉพาะธนบัตรใบละ 20,100,500 บาท)

ตรวจสอบเงินในบัตร

 • checkMoney1

  1. เดินไปที่ตู้ควบคุม กดปุ่มตรวจสอบยอดเงิน

 • checkMoney2

  2. แตะบัตร

 • Safety3

  จักรยานปันปั่นมีจุดสำหรับวางสัมภาระไว้ให้เพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ แต่มิได้ออกแบบ เพื่อขน สัมภาระที่มีปริมาณ, ขนาดหรือน้ำหนักที่มากจนเกินไป ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรประเมินความสามารถในการ ควบคุมรถจักรยานด้วยตนเอง และที่สำคัญอย่าลืมรัด สัมภาระของคุณด้วยสายรัดที่เราเตรียมไว้ให้ทุกครั้งเพื่อ ความปลอดภัย

 • Safety4

  การใช้รถจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิด ขอบด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัด ทำไว้สำหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายสุดของ ทางเดินรถ ต้องขับขี่รถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถ ประจำทางนั้น ที่สำคัญระมัดระวังทางแยก หรือซอย ที่มีรถเข้าออกเสมอ

 • Safety5

  ไม่ขับขี่โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิด อันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน, ขับโดยไม่จับคัน บังคับรถ, ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขับในทาง ที่จัดไว้สำหรับรถจักรยาน, ขับโดยนั่งบนที่อื่นอัน มิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งปกติ