เกี่ยวกับปันปั่น | ปันปั่น

บัตรจักรยานปันปั่น

smartcard
  • 1.    เป็นบัตร RFID Smart Card
  • 2.    ที่ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะใช้ในการยืม-คืน จักรยาน หรือตรวจสอบยอดเงิน หรือเติมเงิน
  • 3.    สมัครได้ ณ จุดสมัครตามประกาศ โดยช่วงแรกจะจุดรับสมัครอยู่ที่สถานีปันปั่น
  • 4.    ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกครั้งแรก 320 บาท ประกอบด้วย

  • 1.    ค่าธรรมเนียมการออกบัตร 120 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
  • 2.    ค่าสมาชิกรายปี 100 บาท (มีอายุ 1 ปี)
  • 3.    มูลค่าบัตรที่เติมไว้ล่วงหน้าสำหรับใช้บริการ 100 บาท

สิทธิประโยชน์

  • 1.    สามารถ เช่า หรือ ยืม รถจักรยานในโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น
  • 2.    ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้จักรยานของโครงการ ในวงเงิน 50,000 บาท
  • 3.    ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้จักรยานของโครงการ ตามจริงหรือครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง

รู้จักจักรยานปันปั่น

bicycle

ออกแบบมาสำหรับสรีระของคนไทย เบาะที่นั่งสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ พร้อมด้วยอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมาตรฐานครบถ้วน และมีที่วางสัมภาระด้านหน้าพร้อมสายรัด

รู้จักสถานี

สถานีปันปั่น ส่วนที่ผู้ใช้บริการจะต้องรู้จักคือ

station

พันธกิจ

โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น จะช่วยเติมเต็มช่องว่างในการเดินทางให้กับคนกรุงเทพฯ ด้วยการเชื่อมโยงขนส่งมวลชนสาธารณะขนาดใหญ่ กับจุดหมายปลายทางทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

วิสัยทัศน์

เรามุ่งหมายให้โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น เป็นโครงการที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ได้แก่ ชาวกรุงเทพฯ ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่เดินขึ้น ไม่ต้องสูญเสียเวลาไปกับการเดินทางสัญจรในชีวิตประจำวัน และยังได้มีโอกาสออกกำลังกายไปด้วยในตัว

ในภาคสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อชาวกรุงเทพฯ แม้จะไม่ใช่ทั้งหมด สมัครใจจอดรถยนต์ส่วนตัวไว้ที่บ้านแล้วหันมาใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะแทน ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรโดยรวมของกรุงเทพฯ และยังลดสถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหานครนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

ในภาคเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวของชาวกรุงเทพฯ ย่อมมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งยังต้องพึ่งพาการนำเข้าในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินมากมายมหาศาลอีกด้วย

ชื่อโครงการ
โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น
เจ้าของโครงการ
กรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินโครงการ
sbs
กิจการค้าร่วม เอสบีเอส (Smart Bike Service)
พื้นที่ให้บริการ
ถนนสาทรเหนือ ถนนสาทรใต้ ตลอดสาย
ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกสามย่าน
ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกสามย่าน ถึงแยกปทุมวัน
ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์
ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง
ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกตัดกับถนนนราธิวาส
ถนนนราธิวาส ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลม ถึงแยกตัดกับถนนสาทร
ถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถึงแยกเพลินจิต
ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกตัดกับถนนวิทยุ ถึงแยกราชประสงค์
จำนวนสถานีจอด
50 สถานี
จำนวนแท่นจอด
8 แท่น ต่อ 1 สถานี
จำนวนรถจักรยาน
330 คัน
อัตราค่าใช้บริการ
15 นาทีแรก ไม่คิดค่าบริการ
หลังจาก 15 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 10 บาท
ชั่วโมงที่ 1-3 คิดค่าบริการ 20 บาท
ชั่วโมงที่ 3-5 คิดค่าบริการ 40 บาท
ชั่วโมงที่ 5-6 คิดค่าบริการ 60 บาท
ชั่วโมงที่ 6-8 คิดค่าบริการ 80 บาท
เกิน 8 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 100 บาท
* เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง
มากกว่า 24 ชั่วโมง ระบบจะทำการออกรายงานให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อผู้ใช้
บริการให้นำรถจักรยานกลับคืนสู่ระบบ และต้องเสียค่าปรับ 500 บาทต่อวัน
(ไม่รวมค่าบริการ) ทั้งนี้เพื่อให้การหมุนเวียนของรถจักรยาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้ใช้บริการ
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการให้มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครใช้บริการ
ผู้ใช้บริการต้องสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะปันปั่น ด้วยตน
เอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และได้
ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้าตามที่โครงการกำหนด